รางวัลที่ได้รับ

 

 รางวัลที่ได้รับ


รางวัลที่ แหนมนันทวันได้รับ

- GMP โครงการสถานที่ผลิตอาหารมาตรฐาน GMP จากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

- OTOP 4 ดาว ระดับประเทศ จากโครงการคัดสรร สุดยอดหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2547

อาหารปลอดภัย Food Safety

 จากสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงรายด้วยการคงคุณภาพการผลิต และเลือกหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาผลิตให้ลูกค้า ได้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดภัย

  

มาตราฐานการผลิต GMP 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข